หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายวิชัย งามเสงี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
Banmaisamakkee Subdistrict Administrative Organization
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านใหม่สามัคคี
 
  " ตำบลบ้านใหม่สามัคคีน่าอยู่ ควบคู่เกษตรก้าวหน้า
นำพาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี แนวคิดการศึกษาก้าวนำ
ชุมชนล้ำความเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ "
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง
บำรุงรักษาถนน ทางเท้า เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าของเกษตรกร
  การพัฒนาระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่เพียงพอสำหรับอุปโภค - บริโภค
ในฤดูแล้ง และมีการขุดร่องระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหล
ตามร่องระบายน้ำไม่ให้ถนนโดนน้ำกัดเซาะถนน
  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวก
และให้บริการประชาชน และให้มีกระแสไฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์การปลูกต้นไม้ ส่งเสริม
การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน
การพังทลายของหน้าดิน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  การสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรตำบลบ้านใหม่สามัคคี
  การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ให้ความรู้ในเรื่องอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง รณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ
และการทำปุ๋ยจากเศษอาหาร ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่องสมุนไพรชุมชน
  มีการส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ
  มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโป่งสามหัว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กสตรี ผู้พิการ ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงออกหน่วยบริการและดูแผู้ป่วยติดเดียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการจัดตั้งศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ และดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาสมอง ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ รวมถึงการฝึกอาชีพ
  มีการรณรงค์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน และให้ความรู้
กับประชาชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
และการเลี้ยงสุนัข ดำเนินโครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน
เพื่อลดอัตราผู้ป่วย
  มีการจัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับขยะจากครัวเรือนของประชาชน
ในตำบล รวมถึงการจัดตั้งธนาคารขยะ
  จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสายสัมพันธ์ รวมพลัง
ต้านยาเสพติดภายใน 6 หมู่บ้าน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี
และให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย
เคารพกฏกติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย
โดยการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ซื้อวัสดุกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา
สนามกีฬา ให้ประชาชนออกกำลังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  ให้ทุนดำเนินชีวิตเด็กเรียนดีแต่ยากจน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มี
ผลการเรียนดี มีความประพฤดี แต่มีฐานะยากจน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กยากจน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กประพฤติตน เป็นคนดี และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กในการศึกษาเล่าเรียน มีการจัดกิจกรรมให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์สังคม ความคิดและสติปัญญา อุดหนุนและส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง ได้รับสารอาหารครบถ้วน
  จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีงามแก่เยาวชน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้มีสุขภาพจิตเข้มแข็ง มีความอดทน และสร้างความสามัคคี
และได้ร่วมทำบุญรักษาศีล ปฏิบัติธรรม มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้สืบเนื่องต่อไป เช่น ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว
ลอยกระทง งานกฐินสามัคคี จัดทำโครงการหมู่บ้านศีล 5
ประชาเป็นสุข ปลูกจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานศาสนาให้มีสืบไป
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-938-1285
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-689-760 โทรสาร : 036-689-814
สงวนลิขสิิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
จำนวนผู้เข้าชม 819,095 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์